nginx + php-fpm - $ _GET paramlarım nerede?


34

Burada garip bir sorunum var. Sadece apache + mod_php'den nginx + php-fpm'ye taşındım. Bu sorun dışında her şey yolunda gitti.

Bir sitem var, diyelim ki example.com. Ben gibi eriştiğinizde example.com?test=get_param $_SERVER['REQUEST_URI']IS /?test=get_paramve orada $_GET['test']da.

Ben erişim Fakat example.com/ajax/search/?search=get_param $_SERVER['REQUEST_URI']edilir /ajax/search/?search=get_paramhenüz hiç yoktur $_GET['search'](hayır yoktur $_GEThiç dizi).

Kohana çerçevesini kullanıyorum. hangi /ajax/searchdenetleyiciye yönlendirir, ama ben koydum phpinfo(), index.phpbu yüzden $_GETçerçeve bir şey yapmadan önce değişkenleri kontrol ediyorum (bu, hayal kırıklığına uğratan paramların çerçeveler hatası olmadığı anlamına gelir).

Benim nginx.conf böyle

worker_processes 4;
pid    logs/nginx.pid;
events {
  worker_connections 1024;
}
http {
  index index.html index.php;
  autoindex on;
  autoindex_exact_size off;
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;
  server_names_hash_bucket_size 128;
  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
           '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
           '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  access_log logs/access.log main;
  error_log  logs/error.log  debug;

  sendfile    on;
  tcp_nopush   on;
  tcp_nodelay   off;

  keepalive_timeout 2;

  gzip on;
  gzip_comp_level 2;
  gzip_proxied any;
  gzip_types text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml   application/xml+rss text/javascript;


  include sites-enabled/*;
}

and example.conf bunun gibidir

server {
 listen 80;
 server_name www.example.com;
 rewrite ^ $scheme://example.com$request_uri? permanent;
}
server {
  listen  80;
  server_name example.com;
  root /var/www/example/;

  location ~ /\. {
    return 404;
  }

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php;
  }

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include    /usr/local/nginx/conf/fastcgi_params;
  }

  location ~* ^/(modules|application|system) {
    return 403;
  }

    # serve static files directly
    location ~* ^.+.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt)$ {
        access_log    off;
        expires      30d;
    }
}

fastcgi_params bu gibi

fastcgi_param QUERY_STRING    $query_string;
fastcgi_param REQUEST_METHOD   $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE    $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH   $content_length;

fastcgi_param SCRIPT_NAME    $fastcgi_script_name;
fastcgi_param REQUEST_URI    $request_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_URI    $document_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_ROOT   $document_root;
fastcgi_param SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;

fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;
fastcgi_param SERVER_SOFTWARE  nginx/$nginx_version;

fastcgi_param REMOTE_ADDR    $remote_addr;
fastcgi_param REMOTE_PORT    $remote_port;
fastcgi_param SERVER_ADDR    $server_addr;
fastcgi_param SERVER_PORT    $server_port;
fastcgi_param SERVER_NAME    $server_name;

# PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect
fastcgi_param REDIRECT_STATUS  200;


fastcgi_connect_timeout 60;
fastcgi_send_timeout 180;
fastcgi_read_timeout 180;
fastcgi_buffer_size 128k;
fastcgi_buffers 4 256k;
fastcgi_busy_buffers_size 256k;
fastcgi_temp_file_write_size 256k;
fastcgi_intercept_errors on;


fastcgi_param QUERY_STRING  $query_string;
fastcgi_param PATH_INFO    $fastcgi_path_info;

Burada sorun ne?

Bu arada, aynı sunucuda, hem Kohana tabanlı hem de düz php gibi mükemmel çalışan birkaç site daha var.

Yanıtlar:


73

Try_files çağrınızda get argümanlarını geçmiyorsunuz

soruda:

location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php;
}

Olmalı:

location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

Ya kullanabilirsiniz query_string $ ya $ args , bunlar eşdeğerdir - hariç$query_string salt okunur (veya alternatif olarak $argsEklemek istediğiniz başka herhangi bir mantıkla güncellenebilir)


3
+1 Slim'in kendi belgeleri yanlıştır .
Brodie

^ aynen; başka bir proje için sıralanan şeyleri berbat etmeye çalışırken saatler harcadı. Teşekkürler ad7six.
Rijndael

2
En son Slim3 dokümantasyonundan:try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
15'te mixdev

Ya fastcgi yerine php-fpm kullanıyorsak? "$ Query_string" değişken adını almak için fastcgi.conf dosyasındaki config komutunu kullanamıyoruz
NaturalBornCamper

2
location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
}

1

Kurallarımı dene:

location / {
  try_files $uri $uri/ @koh;
}

location @koh {
  fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/example/index.php;
  include    /usr/local/nginx/conf/fastcgi_params;
}

Ayrıca fastcgi_params içindeki kopyalanan "fastcgi_param QUERY_STRING" dizinini de silin.


Bu işe yaramıyor. Üzerinde ajax/search500 hata veriyor, example.com'da indirme penceresini
açıyor

1
Her neyse, bir cevap buldum, try_files $uri $uri/ index.php;olmalı try_files $uri $uri/ /index.php?$args; #or /index.php?$query_string, mind the '?', ama birisinin bunu açıklaması güzel olurdu :)
egis

btw, alvosu, config için hata günlüğü diyor could not find named location @koh.
egis

Üzgünüm, bir hata yaptım. "Yeri" düzelttim.
alvosu
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.