Amazon Linux AMI'da SSH için Şifre Girişini Etkinleştir


31

Anahtar dosyayla değil, ssh ile bir şifre ile giriş yapamıyorum.
Evet, tamamen güvensiz olduğunu biliyorum ama yapılandırmada bu noktada değişkenleri kapatıp açıyordum ve bunun çalışmasını sağlamaya çalışıyordum.

 
#    $OpenBSD: sshd_config,v 1.73 2005/12/06 22:38:28 reyk Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options change a
# default value.

Port 22
#Protocol 2,1
Protocol 2
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

# HostKey for protocol version 1
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
# HostKeys for protocol version 2
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key

# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
#KeyRegenerationInterval 1h
#ServerKeyBits 768

# Logging
# obsoletes QuietMode and FascistLogging
#SyslogFacility AUTH
SyslogFacility AUTHPRIV
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6

#RSAAuthentication yes
#PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile   .ssh/authorized_keys

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# RhostsRSAAuthentication and HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
PermitEmptyPasswords yes


# Change to no to disable s/key passwords
ChallengeResponseAuthentication yes

# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no

# GSSAPI options
GSSAPIAuthentication no
#GSSAPIAuthentication yes
#GSSAPICleanupCredentials yes
#GSSAPICleanupCredentials yes

# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication mechanism.
# Depending on your PAM configuration, this may bypass the setting of
# PasswordAuthentication, PermitEmptyPasswords, and
# "PermitRootLogin without-password". If you just want the PAM account and
# session checks to run without PAM authentication, then enable this but set
# ChallengeResponseAuthentication=no
#UsePAM no
UsePAM no

# Accept locale-related environment variables
AcceptEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES
AcceptEnv LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT
AcceptEnv LC_IDENTIFICATION LC_ALL
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
#X11Forwarding no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#UseLogin no
#UsePrivilegeSeparation yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#ShowPatchLevel no
#UseDNS yes
#PidFile /var/run/sshd.pid
#MaxStartups 10
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none

# no default banner path
#Banner /some/path

# override default of no subsystems
Subsystem    sftp  /usr/libexec/openssh/sftp-server

Bu yapılandırma ile bir kullanıcı adı için terfi ettiğimi, fakat şifreyi verdiğimde yanlış olduğunu söyleyeceğimi de unuttum. Yeni kullanıcılar edinmeyi ve sistemde zaten ec2 kullanıcısı ve root gibi kullanıcıları aynı sonucu kullanmaya çalıştım.
evolvd

Yanıtlar:


45

Ssh sunucusu için yapılandırma dosyasını değiştirmeniz ve sunucuyu yeniden başlatmanız gerekir.

alter / etc / ssh / sshd_config:

PasswordAuthentication yes

sonra ssh sunucusunu yeniden başlatın:

/etc/init.d/sshd restart

Uhm ... sshd_config'ümü yukarıda yayınladım. PasswordAuthentication evet olarak ayarlandı. Yapacağım her değişiklikten sonra servisi yeniden başlatırdım.
evolvd

1
/etc/init.d/ssh restart muhtemelen /etc/init.d/sshd restart olmalıdır
EastsideDeveloper

6
(Daha yeni) Ubuntu's, ssh'yi bu şekilde yeniden başlatmak sessizce başarısız oluyor ve hiçbir şey yapmıyor. Do service ssh restart.
Halfgaar

2
Bence öyle service sshd restart.
zekel

3
benim
üzerimde

3

Parola doğrulamasını etkinleştirin ve silmek delete_keys:

# rm /home/ec2-user/.ssh/authorized_keys

Yapmadığım tek şey anahtarları silmek. Onları tutmanın ve her iki şekilde de giriş yapmanın bir yolu yok mu?
evolvd

Sshd_config dosyasını orijinal haline geri yükledim, daha sonra sadece parola doğrulamayı etkinleştirdim ve giriş yapabildim. Sanırım yapılandırmada başka bir şeyi batırıyordum.
evolvd

4
Herhangi bir anahtar silmenize gerek yoktur. Aşağıdaki cevapta verilen talimatları izleyin. Ayrıca /etc/init.d/sshd komutunu son adım olarak yeniden başlatmak isteyebilirsiniz
EastsideDeveloper
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.